Zasadnutie OcZ 30. 4. 2009 Tlačiť
Obecný úrad M a l a t i n á     Dňa: 24. 04. 2009


V zmysle zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň
30. apríla 2009, t. j. v štvrtok  o 19:00 hod.


do zasadačky obecného úradu obce Malatiná