Neoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná
Home
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže predaj Kia cee’d (5dverová verzia) PDF Tlačiť

VEC: Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ obec Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Malatiná v súlade s ustanoveniami §-ov281-288 Obchodného zákonníka, v súlade s VZN o nakladaní s majetkom obce Maltiná a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Malatinej č.7/18/6 zo dňa 2. 11. 2018

v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude automobil s nasledovnými parametrami :
Model: Kia cee’d (5dverová verzia)


Rok výroby: 2007
Motor: 1.4 benzín
Farba: biela
Prevodovka: manuálna
Stav tachometra: 198 000km
Ostatné:
    - Emisná a technická do konca februára 2019
    - Letné pneumatiky na diskoch, zimné má obuté
    - Dva kľúče (z dôvodu výmeny spínacej skrinky sú nutné dva kľúče, v jednom je centrál a druhý teda na štartovanie)
Automobil je vo vlastníctve obce Malatiná počas celej doby prevádzky vozidla (2007-2018).

2. Podmienky pre uchádzačov
    1. Kúpna cena je stanovená v minimálnej výške 500 EUR .
    2. Záujemca nemá žiadne evidované nedoplatky voči obci Malatiná.
    3. Úhrada kúpnej ceny : pri preberaní vozidla,

3. Víťaz súťaže je povinný vykonať prepis vlastníctva predmetu kúpnej zmluvy na dopravnom inšpektoráte do 10 dní od podpisu zmluvy.

4. Účastníkom súťaže budú poskytnuté bližšie informácie na obecnom úrade v obci Malatiná.
Vyhlasovateľ organizuje 1 obhliadku automobilu. Miesto obhliadky: Obecný úrad Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Malatiná.

Čas obhliadky: 4. 12. 2018 o 16:00 – 16:30 hod.

Obhliadka je z dôvodu veku vozidla odporúčaná.

5. Spôsob podávania návrhov a lehota na podanie návrhu
  Spôsob predkladania:
  doručený osobne do obce Malatiná alebo poštou na adresu vyhlasovateľa súťaže v zalepenej obálke:
              Obec Malatiná,
              Malatiná 148, 026 01 Malatiná

        Obálka musí byť riadne označená „Neotvárať – Malatiná cenová ponuka“
        Lehota na podanie návrhu:
       Do 07.12.2018 do 12:00 hod

6. Prílohou tohto vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor súťažného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Návrh kúpnej zmluvy záujemcu o vozdilo musí obsahovať najmä:
   - potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko titul, rodné meno , rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u právnických osôb názov, právna forma, sídlo, adresa, meno oprávnenej osoby vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie,
   - cenový návrh,
   - súhlas s podmienkami súťaže,
   - návrh musí byť podpísaný a datovaný (u PO aj pečiatka a podpis konajúcej osoby).

7. Kritéria hodnotenia návrhov
Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena predložená navrhovateľom.
Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvyššej ponuky, ktorej bude priradené poradie č. 1. V poradí druhej najvyššej ponuke sa priradí poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších ponukách, ktorým bude priradené číslo podľa poradia. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom a ďalších miestach  obec Malaitiná oznámi, že ich návrhy sa odmietli. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže. Navrhovateľ môže predložiť najviac  jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené. Požadovaná kúpna cena je minimálna. Ak žiaden z účastníkov obchodnej verejnej súťaže nepodá ponuku aspoň vo výške požadovanej kúpnej ceny, súťaž k predmetnej veci sa ukončí. Predložený návrh nemožno odvolať, meniť, opraviť a dopĺňať po uplynutí lehoty určenej v podmienkach na predkladanie návrhov.

Otváranie obálok s predloženými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa súťaže. Vyhlasovateľ súťaže umožní navrhovateľom zúčastniť sa na otváraní obálok s predloženými ponukami.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.
Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy , ktoré budú doručené po uplynutí lehoty určenej v podmienkach na predkladanie návrhov.

V prípade zistenia nepravdivých údajov v súťažnom návrhu bude dotknutý navrhovateľ zo súťaže vylúčený a nebude jeho návrh hodnotený.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

Prijatie vybraného najvhodnejšieho návrhu bude navrhovateľovi písomne oznámené v lehote 20 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia. Pre splnenie tejto lehoty stačí, aby bolo oznámenie vyhlasovateľom odoslané na  poštovú prepravu.
V Malatiná dňa 20. 11. 2018

Vyhlásenie obchodnej sútaže vo formáte PDF TU:

Návrh kúpnej zmluvy vo formáte PDF TU: 

Meniny má

Včera : Milica
Dnes : Helena
Zajtra : Lýdia

Fotogáléria Foto

stoln_turna...
stoln_turnaj_2009_15_107stoln_turnaj_2009_15_107

Reklamné banery

Prihlasovacie menuNeoficiálna stránka obyvateľov obce Malatiná, Ochrana osobných údajov.